Kona Kai's Photo Album

About Kona Kai

 • Kona Kai is a 7 year, 11 mo. old Australian Shepherd in Ogden, UT

Photos

Kona Kai's Owner

More Details

About Kona Kai

Neutered,Friendly, Excitable.

 • Sex: Male
 • Age: 7 years, 11 mo. old
 • Weight: 30lbs
 • Breed: Australian Shepherd
 • Tracking Chip: No
 • Neutered: Yes
 • House Trained: Yes
 • Gets along with children: Yes
 • Gets along with other dogs: Yes
 • Gets along with cats: Yes